Kreatywny konkurs pod hasłem 'Kołysanka dla Mlekosława' w ramach kampanii 'Bądź świadomy - kupuj polskie!'.


"Patriotyzm to wartość ponadczasowa i ponadpokoleniowa, a niestety w codziennym biegu często o niej zapominamy. A wystarczy tak niewiele - na przykład wybieranie polskich produktów podczas codziennych zakupów. Mały i prosty gest, a naprawdę ma znaczenie! Dlatego z przyjemnoscią wspieram kampanię "Bądź świadomy - kupuj polskie!"!

Dodatkowym powodem jest fakt, że zarówno ja jak i cała nasza rodzinka uwielbiamy nabiał i z chęcią poszerzę
swoja wiedzę na temat jego znaczenia w diecie i wyboru produktów najlepszej jakości dla mojej rodziny." - te słowa znajdziecie również pod moim logo na profilu kampanii Mlekosławni PL. 


O moim udziale w kampanii i samej kampanii więcej napiszę wam już wkrótce, a dzisiaj zapraszam was do udziału we wspólnym z organizatorami kampanii konkursie z fantastycnzymi nagrodami!


Ciepłe mleko przed zaśnięciem to sposób na dobry sen.. Czy w Rodzinie Mlekosławnych to także przepis na spokojny i zdrowy sen wszystkich członków rodziny? Tak, ale…


Mlekosława ma nie lada problem! Masłosław ma problemy z zasypianiem, a jedyne co na niego działa to … kołysanka. Ale nie taka byle jaka – to musi być kołysanka wyjątkowa, autorska, dedykowana wyłącznie jemu. Przy kołysankach powszechnie znanych płacze jak bóbr i nijak nie idzie go uspokoić. Mlekosława wciąż szuka odpowiedniego utworu: pytała o radę znajomych rodziców, szukała podpowiedzi u męża i starszych dzieci, ale wciąż nie znalazła kołysanki idealnej.

Pomożecie Mlekosławie?

Napiszcie autorską kołysankę i zostawcie ją pod postem konkursowym. Kołysanka powinna się zaczynać od słów: Aaaa, Mlekosławni i ja… i mieć nie mniej niż cztery wersy.
Nad treścią kołysanki możecie pracować rodzinnie. Liczymy na Waszą pomoc! Być może razem uda nam się skutecznie utulać małego Masłosławka do snu!

Trzy osoby, które ułożą najpiękniejszą kołysankę zostaną nagrodzone wybraną przez siebie nagrodą (jedna do wyboru):
Lub (dla starszych pociech)
Już teraz weź udział w naszym konkursie!

Organizatorem kampanii jest Polska Izba Mleka. Kampania sfinansowana jest z Funduszu Promocji Mleka.

Warunki
  1. Zamieść na fanpage’u  https://www.facebook.com/wokoldzieci/ pod postem konkursowym komentarz z kołysanką, zaczynającą się od słów „Aaaa, Mlekosławni i ja…”
  2. Zgłoszenie otaguj hasłem #KolysankaMlekoslawnych
  3. Polub fanpage https://www.facebook.com/wokoldzieci/  oraz Mlekosławni PL
  4. Będzie nam miło jeśli udostępnisz post konkursowy i zaprosisz innych do wspólnej zabawy
  5. Konkurs trwa od … do … (propozycja: od 31.10 do 6.11), wyniki zostaną podane maksymalnie w ciągu czterech dni.
  6. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę.
  7. Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
  8. Biorąc udział w konkursie zezwalasz na publikacje i korzystanie z przesłanego komentarza
Organizatorami i sponsorami konkursu są blog https://www.facebook.com/wokoldzieci/ oraz organizatorzy kampanii „Bądź świadomy-kupuj polskie”, a Facebook nie ma nic wspólnego z jego organizacją.
Zapraszamy do udziału!

Odpowiedzi na pytanie konkursowe zostawiamy na Facebooku:
link -----> TUTAJRegulamin
1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin konkursu „Kołysanka dla Masłosława” („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie w postaci postu opublikowanego na fanpage’u https://www.facebook.com/wokoldzieci/ („Konkurs”).
1.2. Organizatorem Konkursu jest właściciel fanpage’a https://www.facebook.com/wokoldzieci/ Pani Aleksandra Greszczeszyn oraz organizator kampanii „Bądź świadomy – kupuj polskie” Polska Izba Mleka.
1.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na fanpage’u https://www.facebook.com/wokoldzieci/ , na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony w formie notatki, co umożliwi użytkownikowi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku konkursu.
1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z punktem 5 poniżej, wyraził zgodę, iż w razie wygranej zostanie wskazany w komentarzu pod postem konkursowym na stronie wskazanej w punkcie 1.3 powyżej oraz przenosi majątkowe prawa autorskie do dzieła utworzonego przez Użytkownika na polach eksploatacji określonych w punkcie 6 poniżej.
1.5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy nadsyłają prace konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage https://www.facebook.com/wokoldzieci/ .

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od dnia 31.10.2017 do 6.11.2017 do godz. 23:59.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski, która może być fanem strony https://www.facebook.com/wokoldzieci/ i https://www.facebook.com/MlekosawniPL
3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. ZASADY KONKURSU
4.1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage …tekstu kołysanki rozpoczynającej się od słów „Aaaa, Mlekosławni i ja…”.
4.2. Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.1, po akceptacji warunków, o których mowa w punkcie 1 staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”). Wysyłając zgłoszenie Uczestnik akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.
4.3. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają  podstawowych wymagań, stawianych przez stronę, zostaną usunięte przez moderatorów.
4.4. Nadsyłając zgłoszenie, Uczestnik zaświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie.
4.5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzcy, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Nagroda zostanie przyznana autorowi najciekawszej kołysanki.
4.6. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma w formie komentarza pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/wokoldzieci/ i https://www.facebook.com/MlekosawniPL
4.7. Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie.
4.8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

4.9. Wpływ zadania konkursowego rejestrowany jest przez stronę https://www.facebook.com/wokoldzieci/  Data i godzina wpływu odpowiedzi zadania konkursowego zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez stronę. W przypadku edytowania przez Uczestnika wcześniejszego zgłoszenia, za datę wpływu odpowiedzi, uznaje się datę i godzinę ostatniej wiadomości.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
5.2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator kampanii ‘Bądź świadomy – kupuj polskie” Polska Izba Mleka. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem – przyznania i wydania nagrody. Administrator powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu w niezbędnym zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy maja prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
5.3. Imię i nazwisko Zwycięzcy deklarowane w jego profilu na Facebook.com zostanie zamieszczone na stronie https://www.facebook.com/wokoldzieci/ i https://www.facebook.com/MlekosawniPL, na co uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.
5.4. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.

6. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

6.1. Akceptując Regulamin uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przysłanego zgłoszenia na stronie https://www.facebook.com/wokoldzieci/, https://www.facebook.com/MlekosawniPL i stronę mlekoslawni.pl.
6.2. W przypadku, gdyby przesłane na potrzeby Konkursu przez Uczestnika zgłoszenie na stronie https://www.facebook.com/mamadoszescianu miało charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.), to znaczy będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik wysyłając zgłoszenie na stronie https://www.facebook.com/wokoldzieci/ udziela Organizatorom konkursu nieodpłatnej, wyłącznej  licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz na stronie, o której mowa w punkcie 1.3 powyżej - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
d) eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
f) wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.;

7. NAGRODY
7.1.  Nagrodę otrzymają 3 osoby. Nagroda to Whisbird – Szumiący Ptaszek lub komplet pościeli dziecięcej o wartości do 89 zł. Zwycięzcy mogą wybrać jedną spośród wyżej wymienionych nagród.

8. WYDAWANIE NAGRÓD
8.1. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres podany przez uczestnika w wiadomości prywatnej nadesłanej na stronie https://www.facebook.com/wokoldzieci/
8.2. Uczestnik, który zwyciężył, zobowiązany jest na prośbę Organizatora do podania Organizatorowi adresu, na który przesłana ma być nagroda. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu, które spowoduje brak możliwości przesłania Uczestnikowi Nagrody powoduje utratę prawa Uczestnika do Nagrody.
8.3. Oprócz sytuacji opisanej w 8.2 powyżej laureat traci prawo do nagrody i staje się ona własnością Organizatora w następujących sytuacjach:
a)             w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez laureata,
b)             w przypadku nieotrzymania przez Organizatora odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia tj. wysłania informacji w wiadomości prywatnej poprzez portal Facebook o wygranej.
8.4.  W przypadku sytuacji spornych, ostateczna decyzja o wyłonieniu laureata/laureatów należy do Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne i nieodwołalne.
9. INNE POSTANOWIENIA

9.1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
9.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet.
9.3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
9.4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
9.5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do Uczestnika poprzez portal Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.
9.6. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną poprzez stronę https://www.facebook.com/wokoldzieci/ i https://www.facebook.com/MlekosawniPL.
9.7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
9.8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie i nie będzie naruszało podstawowej koncepcji Konkursu.
9.9. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
9.10. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wyraź swoją opinię, podziel się doświadczeniem, zostaw po sobie ślad!

Adbox

@teraz_ola